لطايفسلام

نميدانم تا كنون تقابل نظرات چند شاعر بزرگ را ديده ايد يا نه ؟

ملك الشعراي بهار مي گويد:

در ميخانه كه باز است چرا حافظ گفت

دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند

و در جواب ، مرحوم شهريار چنين سرود :

در ميخانه نبد بسته ولي آن ملكان

جمله كردند حياء و در ميخانه زدند

و يا شاعري ديگر چنين سروده :

اگر آن ترك شيرازي بدست آرد دل مارا

به خال هندوش بخشم تن و جان و سر و پارا

هرآنكس چيز مي بخشد ز ملك خويش مي بخشد

نه چون حافظ كه مي بخشد سمر قندو بخارا را

و در خاتمه اين بيت شعر كه هر مصرع از اين بيت را اگر از ته به سر بخوانيد باز همان مصرع مي شود

شو همره بلبل بلب هر مهوش

شكر بترازوي وزارت بركش

  
نویسنده : ساقي عاشق ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢